KONKURS

Przygotowaliśmy dla Was konkurs!
Nagrodami są damskie okulary przeciwsłoneczne marki Deframe wraz z etui.
Wygrywają aż 4 osoby, które Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich zgłoszeń.
 
Konkurs trwa od 28.02.2020 od godz. 12:00 do 8.03.2020 do godz. 20:00
 

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem i fundatorem Konkursu jest IQ Prisma Sp. z o.o. ul. Rodziewiczówny 4, 45-348 Opole (KRS 0000465835, NIP 7543073277, REGON 161535696) (zwana dalej „Organizatorem”), która jest producentem opraw okularowych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w serwisie Instagram na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/forestideframe w dniach od 28 lutego (od godziny 12:00) do 8 marca 2020 roku (do godziny 20:00).
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:
 2. posiada profil w serwisie Instagram,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych posiada zgodę na udział w Konkursie swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 4. nie jest pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika Organizatora.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 6. Aby ubiegać się o zdobycie Nagrody, Uczestnik w czasie trwania Konkursu, pod postem konkursowym na profilu https://www.instagram.com/forsetiprestige jest zobowiązany do:
 7. a) zaobserwowania profilu https://www.instagramcom/forsetiprestige
 8. b) kliknięcia w serduszko pod zdjęciem konkursowym
 9. c) zamieszczenia komentarza pod zdjęciem konkursowym odpowiadając na pytanie „dlaczego to właśnie Ty masz wygrać?”.
 • 3 NAGRODY
 1. Organizator zapewnia 4 równorzędne nagrody. Każdą z nich stanową okulary przeciwsłoneczne damskie marki DEFRAME model 9013 C1 wraz z etui o wartości rynkowej 299zł.
 2. Laureatem Konkursu („Laureat’) jest Uczestnik, który spełnia warunki i zasady uczestnictwa oraz którego odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w § 2 ust 3 lit c będzie najlepsza, przy czym decyzja co do oceny odpowiedzi na pytanie zostanie podjęta przez Komisję Konkursową. Łącznie wybranych zostanie 4 Laureatów.
 3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w wiadomości prywatnej, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Dodatkowo lista Laureatów zostanie umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość, o której mowa w ust 3, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów na koszt Organizatora na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania danych przez Organizatora.
 6. Uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

  1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody, na podstawie zgody udzielonej zgodnie z § 4 ust 1 (t.j. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie obejmowało imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres wysyłki: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto.

  4. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać upoważnieni pracownicy Organizatora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Organizatora, na podstawie stosownych umów.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte. Organizator może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.

 3. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez Uczestników za pomocą wiadomości wysłanej na adres email: biuro@iqprisma.pl

  § 5 PODATKI

  Laureat zobowiązuje się do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody rzeczowej, przewidzianego w odpowiednich przepisach prawa.

  § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.