WAKACYJNY KONKURS!

IMG_0549_1500 IMG_0545_2

Zapraszamy do udziału w konkursie na naszym profilu na Facebooku www.facebook.com/forsetiprestige.

Do wygrania 5 sztuk damskich oraz 5 sztuk męskich okularów przeciwsłonecznych marki DEFRAME
(widocznych na zdjęciach)
o wartości 270 zł każda.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem i fundatorem Konkursu jest IQ Prisma Sp. z o.o. ul. Irysów 1, 45-228 Opole producent opraw okularowych 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/forsetiprestige w dniach od 10 czerwca (od godziny 12:00) do 26 czerwca 2017 roku (do godziny 20:00).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca profil na portalu Facebook oraz osoba fizyczna, która jest właścicielem profilu zakładu optycznego na Facebooku.  Uczestnik : a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. b) nie jest pracownikiem IQ Prisma Sp. z o.o. c) nie jest członkiem rodziny pracownika IQ Prisma Sp. z o.o..

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są:

5 okularów przeciwsłonecznych damskich, oraz 5 okularów słonecznych męskich. Każda oprawa o wartości 270 zł.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/forsetiprestige :

a) zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na pytanie:  Dlaczego okulary DEFRAME powinny towarzyszyć Tobie podczas wakacyjnych podróży?

b) polubią profil https://www.facebook.com/forsetiprestige na Facebooku,

c) polubią post konkursowy,

d) udostępnią publicznie post konkursowy na swojej tablicy na Facebooku.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureatem konkursu jest osoba, której odpowiedź na wyżej zadane pytanie będzie najlepsza, przy czym decyzję co do oceny odpowiedzi na pytanie zostanie podjęte przez komisję konkursową. Łącznie wybierzemy 10 laureatów z miejscami od 1 do 10, z czego 1 miejsce najlepsze. Laureat będzie miał możliwość wyboru oprawy damskiej lub męskiej, niezależnie od płci. Pierwszeństwo wyboru mają kolejno miejsca 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w wiadomości prywatnej, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w wiadomości na Facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy IQ Prisma Sp. z o. o. na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski,  w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez IQ Prisma Sp. z o. o.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 PODATKI

Każdy laureat konkursu zobowiązuje się do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody rzeczowej , przewidzianego w odpowiednich przepisach prawa.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.